ใคร ลำ บาก ให้กู้ 50,000อนุมั ติไวผ่อน1,400 - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021

ใคร ลำ บาก ให้กู้ 50,000อนุมั ติไวผ่อน1,400


เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อดีๆที่ไ ม่อย ากให้พล าดเลยจริงๆ
สำหรับสินเชื่ อจากธนาคารกรุงเทพ ซึ่งให้กู้ยืม 50,000 ไ ม่ต้องค้ำ รับเงิ นก้อนได้เลย
สินเชื่ อบัวหลวงสุขใจ เป็นบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปรับสภาพการเงิ นให้คล่องตัว กับเงิ นกู้อเนกประสงค์

วงเงิ นอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันทีวงเงิ นเริ่มต้นตั้งแต่ 15,000 -1 ล้านบ าท
โดยผู้กู้สามารถกู้สูงสุด 5 เท่าของร ายได้ ผ่อนสบ ายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้
และชำระคืนด้วยยอดเงิ นเท่าๆ กันทุกเดือน และไ ม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเ ชื่อ
โดยหากกู้เ งิน 50,000 บ าท ผ่อนชำระ 60 เดือนที่เดือนละ 1,400 บ าทเท่านั้น หรือถ้ากู้ 120,000 ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 3,200 บ าท
ร ายละเอี ยด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ
-มีวง เงิ นกู้ยืม ได้ที่ 15,000 1 ล้านบ าท หรือไ ม่เกิน 5 เท่าของร ายได้
-เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้
-ผ่อนสบ ายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน
-ไ ม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
วิธีสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ
สำหรับผู้ที่สนใจ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ สามารถเดินทางไปติ ดต่ อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
สามารถสอบถามได้ที่บัวหลวงโฟน 1333 หรือข้อมูลเพิ่มได้ที่เว็บ ธนาคาร กรุงเทพ
คุณสมบัติสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ
-มีสัญช าติไทย อายุระหว่าง 20 59 ปี
-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงิ นเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้ างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
-มีร ายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป
-มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไ ม่น้อยกว่า 1 ปี
เอกส ารขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม บัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ

-บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบี ยนบ้ าน
-สลิปเงิ นเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไ ม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)
-บัญชีธนาคารที่เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน
-สมุดบัญชีธนาคารหน้ าแรกที่เงิ นเดือนเข้าเพื่อโอนเงิ นสินเชื่ อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

No comments:

Post a Comment