เปิดเงื่อนไขใหม่ รับเงินเดือนละ 1,300 - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Thursday, April 1, 2021

เปิดเงื่อนไขใหม่ รับเงินเดือนละ 1,300


เป็นเ รื่อ งราวล่าสุดของโ คร งการเราช นะ ที่เปิ ดให้ลงทะเบี ยนรับเงิ นช่วยเหลือเนื่องในสถานก ารณ์cv 19 ระล อกใ หม่ จำนวน 7,000 บ าท รวมระยะเวลา 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค.) โดยเปิ ดสิทธิพิเศษให้สำหรับบุคคล 2 กลุ่ม ที่จะได้รับสิทธิโดยไ ม่ต้องลงทะเบี ยน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ได้เพิ่ม 3,500 บ าท บุค ค ลที่จะได้รับสิ ท ธิดังกล่ๅ ว คือ ผู้ที่ถือบัต รสวั สดิการเเห่งรั ฐ จำนวน 14 ล้านคน

โดยรั ฐจะโอนเงิ นเข้าบัตรโดยอัตโนมัติ จำนวน 3,500 บ าท ต่อคนต่อเดือน ทั้งนี้ ร ายละเอี ยดของมาตรการข้างต้น กระทร วงการคลังจะนำเสนอต่อคณะรั ฐมนตรีในสัปดาห์หน้ า มกราคม-มีนาคม 2564 ได้เพิ่ม 500 บ าท จะ ได้คว บคู่กับ เงิ น 7,000 บ าท ส่ ว น การ ลงทะเบี ยนรอบใ หม่ ต้นปี 2564 นายอๅคม เติมพิทยๅไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระท ร ว งการคลั ง เปิ ดเผยว่า โครงการ บัตรสวั สดิการเเห่งรั ฐ หรือ บัตรค นจน จะเปิ ดให้ลงทะเบี ยนในต้นปี 2564 ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่ อนไข ส่วนสวั สดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม ตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงร ายละเอี ยด