เผยเงื่อนไขใครได้สิทธิบ้าง ธ.ก.ส. ให้กู้ 50,000 - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Friday, April 2, 2021

เผยเงื่อนไขใครได้สิทธิบ้าง ธ.ก.ส. ให้กู้ 50,000


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ออกสินเชื่ อชำระดีมีวงเ งิน Smart Cash ให้ลูกค้ ากู้เงิ นสูงสุด 50,000 บ าท เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 สำหรับร ายละเอี ยดผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นค่ าใช้จ่ ายฉุ กเฉิ นจำเป็นในครัวเรือน ป้องกันไ ม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น วงเ งิน กำหนดวงเ งินกู้สูงสุดร ายละไ ม่เกิน 50,000 บ าท
และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงิ นกู้ได้ตลอดอ ายุสัญญา ระยะเวลาการผ่ อนชำระ กำหนดให้ชำระต้นเงิ นและดอกเบี้ ยให้เสร็จสิ้ นพร้อมกันทั้งจำนวนไ ม่เกิน 12 เดือน นับจากวันทำสัญญา หากลูกค้ าสามารถชำระดอกเบี้ยได้ครบถ้วน พร้อมกับชำระค่ าธรรมเนียมการใช้วงเงิ นกู้ในปีถัดไปในอัตร าต ามประกาศของธนาคาร ธนาคารจะขย ายเวลาชำระห นี้ต้นเงิ นคงเป็นหนี้ออกไปคราวละไม่เกิน 12 เดือน ตามรอบชำระเดิม
ค่ าธรรมเนียม ค่ าธรรมเนียมการใช้วงเงิ นสินเ ชื่อ ในอัตราร้อยละ 1 ของวงเงิ นกู้แต่สูงสุดไ ม่เกิน 500 บ าท โดยให้เรียกเก็บคร าวละ 1 ปี ในวันทำสัญญาเ งินกู้ ในปีต่อไปให้เรียกเก็บในวันที่ประสงค์ขย ายระยะเวลาชำระหนี้ หลังกการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) อัตร าดอกเบี้ย คิดอัตร าดอกเบี้ยต ามชั้นลู กค้ าตามลูกค้ าแต่ละข้อบังคับ

อัตร าดอกเบี้ยผิ ดนัดชำระ เรียกเก็บดอกเบี้ยสำหรับต้นเงิ นส่วนที่ผิดนัดชำระสูงสุดตามประก าศของ ธ.ก.ส. (MRR+3) บวกด้วยดอกเบี้ยปรับอีกร้อยละ 3 ต่อปี (MRR+3+3) นับถัดจากวันถึงกำหนดชำระ จนกว่าจะชำระหนี้ต้นเงิ นส่วนที่มิได้ชำระนั้นเสร็จสิ้ น เว้นแต่มีเห ตุอันสมควรผ่อนผัน หลักประกันเงิ นกู้ ที่ดินจำนวนไ ม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงิ นจำนอง บุคคล 2 คน ค้ำประกันไ ม่เกิน 300,000 บ าท ข้าร าชการ 1 คน ค้ำประกันไ ม่เกิน 100,000 บ าท เงื่ อนไขการกู้เงิ นตามโครงการฯ เป็นการให้บริการวงเงิ นสินเชื่ อพร้อมใช้ผ่ านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
โดยผูกบัญชีสินเชื่ อกับบัตร ATM หรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ ามีบัญชีเงิ นฝากอยู่กับธนาคา โดยคิดดอกเบี้ยเงิ นกู้จากจำนวนหนี้เงิ นกู้ที่ลูกค้ าเบิกใช้จริง นับถัดจากวันที่ทำการเบิกเงิ นกู้ การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่ าธรรมเนียมต่างๆ จะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงิ นกู้ หรือ SMS หรือมารับด้วยตนเองที่สาขา การแจ้งได้รับชำระเงิ นจากลู กค้ า เมื่อท่ านได้ชำระค่ าง วดสินเชื่ อให้แก่ธนาคารแล้ว

ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงิ นจากธนาคาร ซึ่งจะมีร ายละเอี ยดต่างๆ เช่น จำนวนเงิ นรับชำระ, เงิ นต้นคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเตื อนที่สำคัญต่างๆ ค่ าธรรมเนียมต่างๆ ต ามประกาศของธนาคาร ช่องทางในการติ ดต่ อผู้ออกผลิตภัณฑ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 0-2555-0555