​ กรมบัญชีกลาง เลื่อนจ่า​ ยเงิน 4 ก​ ลุ่มนี้ - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 3, 2021

​ กรมบัญชีกลาง เลื่อนจ่า​ ยเงิน 4 ก​ ลุ่มนี้


ในวันที่ 9 เมษายน 2564 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับประชาชน 4 รายการต่อไปนี้ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเงินค่าป่วยการ อสม. ละ อสส.
เดิมการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ่ายปกติทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน และเงินค่าป่วยการ อสม. ละ อสส. ปกติจ่ายทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน แต่เนื่องจากวันที่ 10 และวันที่ 15 เม.ย.นี้ เป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์ กรมบัญชีกลางจึงโอนเงินให้ในวันที่ 9 เม.ย.64
ภาพดังกล่าว

ภาพจาก ดรมบัญชีกลาง