คลังเผยแล้ ว ก ลุ่ มนี้เท่านั้นไม่ต้อ งลง ทะเบี ยน คนละครึ่งเฟส3 รอรับเงินเลย - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Wednesday, April 7, 2021

คลังเผยแล้ ว ก ลุ่ มนี้เท่านั้นไม่ต้อ งลง ทะเบี ยน คนละครึ่งเฟส3 รอรับเงินเลย


เชื่ อว่านาทีนี้หลายคนยังคงลุ้นถึงความชัดเจนในร ายละเอี ยดของโครงการค นละครึ่งเฟส 3 ซึ่งก่อนหน้ านี้

รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี ได้ออกมาระบุว่า โครงการค นละครึ่งเฟส 3
จะต้องรอสรุปร ายละเอี ยดและความชัดเจนอีกครั้งหลังสิ้ นเดือน พ.ค. 64
น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทร วงการคลัง
กล่าวถึงความคืบหน้ าโครงการค นละครึ่งเฟส 3 ว่าผู้เคยได้รับสิทธิอยู่แล้วไ ม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่

โดยระบบจะเชื่ อมต่อด้วยการให้ยืนยันตัวตนก่อนใช้งาน
อีกทั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาขย ายสิทธิการใช้จ่ าย
ไปจนถึงการให้สิทธิการใช้จ่ ายเพิ่มเติมครอบคลุมทั้งร้ านค้ ารวมถึงบริการขนส่งสาธารณะ

No comments:

Post a Comment