เช็กเลย เงินเข้าแล้​ ว บัต​ ร​ คนจนพร้อมต่​ อ​ สิทธิอีก 3เดือน - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Friday, April 2, 2021

เช็กเลย เงินเข้าแล้​ ว บัต​ ร​ คนจนพร้อมต่​ อ​ สิทธิอีก 3เดือน


เรียกได้ว่าหมดเขตใช้แล้วสำหรับโครงการค นละครึ่ง ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ ายในการดำเนินโครงการ ค นละครึ่ง
กระทร วงการคลัง เผย จากจำนวนผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 14.8 ล้านคน
มีผู้ใช้วงเงิ นครบ 3,500 บ าทแล้ว 7 ล้านคน อีกเกือบ 8 ล้านคน
ยังใช้เงิ นช่วยเหลือ 3,500 บ าทไ ม่หมด
ทั้งนี้โครงการ ค นละครึ่ง รั ฐบ าลใช้เงิ นกู้วงเงิ นรวม 52,500 ล้านบ าท
สามารถสร้างเม็ดเงิ นสะพัดในระบบเศร ษฐกิจไทยได้แล้วกว่า 101,000 ล้านบ าท
ด้าน บริษัท ปตท. ประกาศขย ายระยะเวลาให้ส่วนลดซื้อก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้ม
เฉพาะกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย กลุ่มร้ านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ
ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564
ด้วยส่วนลดคนละ 100 บ าทต่อเดือน ซึ่งที่ผ่ านมานับตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2562
ปตท.ได้ขย ายระยะเวลามาแล้ว 7 ครั้ง