เห็นด้วยหรือไม่เราชนะรอบ2ให้ทีเดียว7,000 - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Saturday, April 3, 2021

เห็นด้วยหรือไม่เราชนะรอบ2ให้ทีเดียว7,000


เมื่อไ ม่นานมานี้ทางด้านของ น.ส.กุลย า ตันติเตมิท เปิ ดเผยว่าความคืบหน้ าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชน กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศ ษที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการเร าชนะ ระหว่างวันที่ 15 – 21 ก.พ. 2564 ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได ทางเว็ บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงิ นสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 4,000 บ าท

ในวันที่ 5 มี.ค. 2564 และสามารถใช้จ่ ายวงเงิ นสิทธิ์ดังกล่าวผ่ านบัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ Smart Card ผ่ านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถทร าบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ในวันที่ 11 มี.ค. 2564 และจะมีการโอนวงเงิ นสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่ านการคัดกรองคุณสมบัติ ในวันที่ 12 มี.ค. 2564 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในฐานข้อมูลของผู้ขอสละสิทธิ์ดังกล่าว ซึ่งประชาชนต่ างเสนอความคิดเห็นว่า หากมีเร าชนะรอบ 2 อย ากให้โอนจ่ ายทีเดียวเลย 7,000 ไ ม่ต้องรอจ่ ายเป็นอาทิตย์ ซึ่งคงต้องรอติ ดต ามกันว่าจะเป็นอย่ าง ไร หากมีเร าชนะรอบ 2