อนุมัติแล้ว เงินชดเชยเพิ่มให้อีก 3 เดือน เดือนละ 500 - YouLike(ข่าวไทย)

สดๆร้อนๆ

Wednesday, March 31, 2021

อนุมัติแล้ว เงินชดเชยเพิ่มให้อีก 3 เดือน เดือนละ 500


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า อสม.เฮ อนุมัติแล้ว เงินชดเชยเ สี่ย ง CV19 อีก 3 เดือน เม.ย.-มิ.ย. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการค่าตอบแทน เยียวย า ชดเชยและเ สี่ย ง ภัย สำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม CV19 ในชุมชน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เดือนละ 500 บาท (เม.ย. ถึง มิ.ย.2564) กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 1,575 ล้านบาท

ภาพจาก เพจ กวางศุลี ไตสรณกุล
เพื่อสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการสื่อสาร ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน CV19 รวมถึงสำรวจและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนในชุมชน รวมทั้งบทบาทของ อสม. ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม CV19 ช่วยเหลือฟื้นฟูทางด้านจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน ชุมชน พัฒนาประชาชน ชุมชน ในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ เพื่อป้องกัน CV19 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
อสม. 1,039,729 คน และ อสส. 10,577 คน รวมทั้งสิ้น 1,050,306 คน ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ ในที่ประชุม ครม. ยังกำชับให้กระทรวงสาธารณสุข เร่งฉี ดวัค ซี น CV 19 ให้ครอบคลุม อสม. และ อสส. ทุกราย เพื่อลดความ เ สี่ ย ง ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
วันจ่ายค่าตอบแทน

โดยผู้ที่เป็น อสม หรือ อสส จะได้รับคนละ 500บาทต่อเดือน ในรอบเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 64 รวมรับคนละ 1,500 บาท
ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์